Regulamin Akcji Czerniak

 1. Organizatorem Akcji Czerniak jest ESME CLINIC z siedzibą przy ul. Lwowskiej 1/U16, 30-548 Kraków („Organizator”).
 2. Celem akcji jest zachęcenie lokalnej społeczności do profilaktycznych badań skóry.
 3. Miejscem odbywania się akcji jest ESME CLINIC należąca do Organizatora znajdująca się przy ul. Lwowskiej 1/U16 w Krakowie.
 4. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Organizator bezpłatnie, w ramach akcji, udziela świadczeń zdrowotnych mających na celu diagnostykę zmian skórnych.
 5. Uczestnikiem akcji może być każda osoba, który ukończyła 18 rok życia i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu („Uczestnik”).
 6. Rejestracja Uczestnika stanowi warunek skorzystania z bezpłatnych badań.
 7. Uczestnicy będą badani zgodnie z kolejnością zapisów.
 8. Każdy Uczestnik może tylko raz podejść do poszczególnego badania, chyba że lekarz lub inna osoba z personelu Organizatora, z ważnych powodów, postanowi inaczej.
 9. Osoby przebywające na terenie realizacji akcji mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników oraz przestrzegania kolejności przyjęcia Uczestników.
 10. W akcji nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych używek a także osoby, które swoim zachowaniem będą zakłócały spokój personelu Organizatora, a także spokój innych Uczestników.
 11. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu niewprowadzania zwierząt na teren ESME CLINIC, za wyjątkiem osób niewidomych albo niedowidzących poruszających się z psem przewodnikiem.
 12. Organizator może utrwalać przebieg akcji, zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz dokumentować poszczególne etapy badań.
 13. Uczestnik przystępując do badań wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby Organizatora.
 14. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
 15. Organizator ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny w dowolnym terminie informując o tym w formie publikacji na stronie internetowej www.esmeclinic.pl.