RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH –  INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy* , że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Estetyka dr n. med. Lidia Majewska  z siedzibą w Krakowie 30-548, ul. Lwowska 1 lok. 16, biuro@esmeclinic.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy również,  iż:

  • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych są dostępne u Administratora;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji medycznej oraz dokonywania rozliczeń za udzielone świadczenia zdrowotne. Dane wykorzystywane są również w celach marketingowych oraz do zarządzania rezerwacjami terminów wizyt, konsultacji i zabiegów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. W przypadku uzasadnionych wątpliwości posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi (po 25 maja 2018r.) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i świadczenia usług medycznych w w/w placówce.

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania** , a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta*** . Zgodnie z zapisami Ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

*tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.

**tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.

*** tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.

 

OŚWIADCZENIE PACJENTA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja, niżej podpisany/-a ………………….……………………………………………………………………………………..

niniejszym, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO*) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Estetyka dr n. med. Lidia Majewska z siedzibą  w Krakowie, ul. Lwowska 1 lok. 16. Tym samym:

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych tj. danych dotyczących stanu zdrowia, dla potrzeb związanych ze świadczeniem usług medycznych i kosmetologicznych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej przez Estetyka dr n. med. Lidia Majewska z siedzibą w Krakowie, ul. Lwowska 1 lok. 16.
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym moich danych teleadresowych dla celów związanych z potwierdzaniem i odwoływaniem wizyt w placówce za pośrednictwem systemu telefonicznego i SMS przez Estetyka dr n. med. Lidia Majewska z siedzibą w Krakowie, ul. Lwowska 1 lok. 16.
  • niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych wyłącznie z działalnością placówki Estetyka dr n. med. Lidia Majewska z siedzibą w Krakowie, ul. Lwowska 1 lok. 16.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, a zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w zrozumiały sposób.

Miejsce, data i podpis Pacjenta……………………………………………………………………………………………………….

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

** odpowiednie skreślić